Pojdite na vsebino

Občina Ankaran za občino po meri invalidov

Župan Gregor Strmčnik, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Ivan Kostrevc in predsednica Društva invalidov Koper Tatjana Koblar so podpisali dogovor o vključitvi Občine Ankaran v projekt za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.

S tem je Občina Ankaran tudi uradno postala kandidatka za pridobitev Listine in se zavezala k doslednem izpolnjevanju ciljev v smeri zagotavljanja enakih možnosti za vse. 

Podpis dogovora o vključitvi Občine Ankaran v projekt za pridobitev listine "Občina po meri invalidov", 8. april 2022 (Foto: Občina Ankaran)

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je leta 2019 podprl pobudo koprskega društva invalidov za vključitev občine Ankaran v projekt »Občina po meri invalidov« ter ustanovil delovno skupino za izvedbo aktivnosti in pridobitev listine. Na osnovi prispevkov delovne skupine, poročil in pobud deležnikov sta koordinatorici projekta Janja Rižnar in Jasmina Jakopič pripravili Analizo položaja invalidov. Predlagane aktivnosti so v največji možni meri vključene v Akcijski načrt za obdobje 2022 – 2026. Občinski svet občine Ankaran je novembra 2021 sprejel oba dokumenta ter ustanovil Svet za invalide, ki se je prvič sestal 22. marca 2022. 

8. aprila 2022 so župan Gregor Strmčnik, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Ivan Kostrevc in predsednica Društva invalidov Koper Tatjana Koblar podpisali dogovor o vključitvi Občine Ankaran v projekt za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. S tem je Občina Ankaran tudi uradno postala kandidatka za pridobitev Listine in se zavezala k doslednem izpolnjevanju ciljev v smeri zagotavljanja enakih možnosti za vse. Ob tej priložnosti je predsednica Sveta za invalide Občine Ankaran, podžupanja Barbara Švagelj, predstavnikom ZDIS predstavila dosedanje aktivnosti in dosežene rezultate ter zastavljene cilje za prihodnje. Poudarila je, da se načrtovane aktivnosti prilagajajo glede na izkazane potrebe občank in občanov, zato je Akcijski načrt dokument, prilagojen potrebam ljudi.

Doseženih več ciljev na različnih področjih

Občina Ankaran je bila v minulih letih aktivna na ključnih področjih za zagotavljanje enakih možnosti: osveščanje in informiranje, dostopnost, kultura, šport, rekreacija, sociala in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje ter zaposlovanje. Med drugimi je bila ustanovljena Info točka za starejše, odstranjene so bile arhitektonske ovire, sanirana in urejena so bila parkirišča za invalide, brezplačni poletni avtobus je prilagojen invalidom, na pobudo občanov se je na bolj obiskanih točkah namestila/zamenjala urbana oprema, starejšim so na voljo brezplačni prevozi Sopotniki, vzpostavlja se Medgeneracijsko središče Ankaran, itd. Načrtovane investicije smiselno zajemajo tudi rešitve za ranljive družbene skupine, pri tem je poudarek na urejanju plaž in nameščanju igral, primernih za invalide. Tudi v prihodnje občina načrtuje projekte, ki bodo dvignili kakovost bivanja vsem občankam in občanom.

Svoje pobude, ideje in predloge so izrazili tudi drugi člani Sveta ter zastopanih društev in invalidskih organizacij. Predstavniki ZDIS so med drugim pohvalili dosedanje aktivnosti in napredek občine, izpostavili močno povezanost in vpetost društev ter invalidskih organizacij v lokalni utrip, dobro organizirano in obiskano okroglo mizo za invalide in dejavnosti informiranja ter osveščanja o invalidski tematiki. Srečanje se je sklenilo z željo, da bi v tem letu dosegli še več ciljev in tako invalidom omogočili, da v polni meri uresničujejo svoje potenciale.

Podžupanja Barbara Švagelj je ob tem dejala: »Podpis dogovora je še ena potrditev, da je občinska uprava vključujoča, da dela za ljudi in je njihov povezovalni element. Bolj kot morebitna pridobitev naziva Občina po meri invalidov, je za nas pomembna pot - da izpeljemo načrtovane projekte, se povezujemo, sodelujemo in vsem naših občanom omogočimo višji standard življenja. Da postanemo občina po meri vseh.«