Pojdite na vsebino

Občina Ankaran zavrača očitke o nevključevanju opozicije

V povezavi z včerajšnjo obstrukcijo seje Občinskega sveta, ki se je svetniki opozicijskih list Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda niso udeležili ter v oziru do neresničnega interpretiranja razlogov za to odločitev z njihove strani, Občina Ankaran demantira navedbe, podane in objavljene v medijih.

Občina Ankaran zavrača vse očitke o ignoriranju pobud in predlogov opozicijskih skupin Gibanje Svoboda in Vsi smo Ankaran ter očitke, da predstavniki opozicije niso bili povabljeni k sooblikovanju pri pripravi vsebine sklepa, kot tudi očitke, da opozicijski svetniki niso imeli možnosti podrobne seznanitve s predmetno vsebino. Ankaranska opozicija je imela možnost sodelovati, a je to možnost odklonila. Nesodelovanje pri obravnavi včerajšnjega gradiva je bilo načrtovano, saj je bil bojkot 8. redne seje izpeljan zavestno, dogovorno in istočasno.

Delavnica obrazložitve akta DB 20. 9. 2023Dodatne delavnice so se dne 20. 9. 2023 udeležili predstavniki liste Radi imamo Ankaran. Svetnica mag. Martina Angelini pa se je z vsebinami seznanila že na seji odbora dne 18. 9. 2023. 

V odgovor na neresnične navedbe in obrazložitve Občina podaja odgovore.

Na navedbe Vsi smo Ankaran (VSA) »Dokaz, kakšen odnos ima Strmčnik do občinskih svetnikov, naj bi bil tudi dnevni red današnje redne seje, na katerem ni zapisnika prejšnje seje ter točke za vprašanja in pobude občinskih svetnikov.« Občina Ankaran odgovarja:

  • Na 7. redni seji OS dne 29. 6. 2023 je bilo dogovorjeno, da bo Sklep Občine Ankaran glede delitvene bilance obravnavan in v sprejemanju na ločeni, 8. redni seji, ki bo imela izključno in samo to točko dnevnega reda, medtem ko se bodo vse ostale točke (zapisniki, poročanja, vprašanja in odgovori) obravnavali v sklopu naslednje, 9. redne seje OS. 
  • Na isti seji je bilo z nosilko liste Vsi smo Ankaran, mag. Majo Prodan Jurič, dogovorjeno, da bo povabljena k sodelovanju pri pripravi dotičnega akta, pri čemer je sama tudi potrdila pripravljenost za sodelovanje. 

Na navedbe VSA »Nadalje Strmčniku očitajo, da je predlog sklepa o ugotovitvi premoženjsko pravnih razmerij z MOK več mesecev pripravljala delovna skupina, o kateri niso bili obveščeni niti vanjo povabljeni.« Občina Ankaran odgovarja: 

  • Na 7. redni seji OS dne 29. 6. 2023 je po tem, ko je OS OA župana soglasno poblastil, da zoper Odlok MOK sproži izpodbojno tožbo in da uporabi vsa pravna sredstva za zaščito interesov Občine Ankaran, občinske svetnike obvestil, da bo za pripravo Sklepa Občine Ankaran glede delitvene bilance oblikoval posebno delovno skupino pravnih strokovnjakov. 
  • Nosilki liste VSA, mag. Maji Prodan Jurič, je bilo vabilo k sodelovanju pri pripravi akta poslano dne 12. 9. 2023. Pravna delavnica je potekala 12. 9. 2023 ob 13. uri na naslovu Kabineta župana, Jadranska cesta 66. Termin je bil usklajen in prilagojen z mag. Majo Prodan Jurič, ki je prisotnost sprva telefonsko potrdila, kasneje je sporočila, da je na sestanek ne bo. 
  • Predlog Sklepa Občine Ankaran glede delitvene bilance je bil dne 18. 9. 2023 predstavljen na seji Odbora za pravne zadeve v sestavi mag. Maja Prodan Jurič in Breda Krašna, ki po predstavitvi akta nista imeli vsebinskih pripomb. Na seji Odbora je bila prisotna tudi podžupanja in svetnica OS mag. Martina Angelini.
  • Predsednica Odbora za pravne zadeve, Maja Prodan Jurič, je pooblastila vodjo Oddelka za pravne zadeve Janija Krstića, da predstavi sklep Odbora na seji Občinskega sveta. 
  • Na predlog Odbora za pravne zadeve, da bi bilo dobro glede vsebine sklepa organizirati dodatne delavnice, so bile organizirane 3 dodatne popoldanske delavnice za podrobnejša pojasnila vsem svetnikom, in sicer dne 19. 9. 2023 (zagotovljena prisotnost pravne službe in župana), 20. 9. 2023 (zagotovljena prisotnost pravne službe, župana in direktorja občinske uprave) in 21. 9. 2023 (zagotovljena prisotnost pravne službe, župana in zunanje pravne svetovalke, ki je sodelovala pri pripravi akta). Nihče izmed svetnikov list VSA in GS se dodatnih delavnic ni udeležil. 
  • Svetniki so prejeli gradivo 8 dni pred sklicano sejo in ne zgolj zakonsko predpisanih 7 dni pred sejo. Na njihovo željo so bile po predloženemu besedilu Sklepa dodatno poslane tudi grafike. 

Odziv občine glede najave obstrukcije s strani VSA in GS: 

  • Svetniki z list VSA in GS so se očitno usklajeno dogovorili za obstrukcijo 8. seje občinskega sveta, saj so poslali enako najavo neudeležbe na seji. 
  • Kasneje sta na različna naslova znotraj Občine Ankaran prispeli 2 (dve) opravičili odsotnosti, ki pa glede na predhodno najavo obstrukcije seje, nista verodostojni.  

Zaključek: 

Občina Ankaran zavrača vse očitke o ignoriranju pobud in predlogov opozicijskih skupin Gibanje Svoboda in Vsi smo Ankaran ter očitke, da predstavniki opozicije niso bili povabljeni k sooblikovanju pri pripravi vsebine sklepa, kot tudi očitke, da opozicijski svetniki niso imeli možnosti podrobne seznanitve s predmetno vsebino. 

Kot izhaja iz zgornjih informacij in slikovnega gradiva, je tudi ankaranska opozicija imela možnost sodelovati, a je to možnost odklonila. Svoje nesodelovanje pri obravnavi včerajšnjega gradiva je načrtovala, saj je bil bojkot 8. redne seje izpeljan zavestno, dogovorno, usklajeno in istočasno. Dejstva, da sta namenoma obstruirali včerajšnjo sejo ter s tem tudi zavestno zavrnili delovanje v imenu lokalne skupnosti, ki jim je zaupala svoje glasove, ekipi VSA in GS sedaj ne moreta več prikriti. Še najmanj je svoje ravnanje mogoče prekriti prek njihovih neresničnih in zavajajočih sporočil.   

Glede vseh, tudi povsem političnih vprašanj imamo posamezniki in liste lahko različna, tudi popolnoma nasprotna mnenja in stališča. Nasprotujoča, a konstruktivna mnenja so v razvitih in kulturnih, demokratičnih ureditvah vedno izjemno dobrodošla.

A za neresnice, podtikanja in laži v ankaranski lokalni skupnosti ni in ne sme biti prostora!