Pojdite na vsebino

OPN Občine Ankaran prejemnik Zlatega svinčnika s področja prostorskega načrtovanja za leto 2021

Ankaran panoramsko Jaka Ivančič
Ankaran panoramsko (foto: Jaka Ivančič)

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je projektu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran podelila »Zlati svinčnik za področje prostorskega načrtovanja« za leto 2021.

Kot so navedli v ZAPS, so zlati svinčnik podelili zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj procesa izdelave prostorskega načrta, prepoznavanju prostorskega načrtovanja kot pomembne dejavnosti v javnem interesu ter kakovostnih trajnostih prostorskih in programskih rešitev urejanja Občine Ankaran. Občina Ankaran se je izjemno razveselila priznanja ZAPS kot najvišje strokovne organizacije na področju arhitekture in prostorskega načrtovanja.

V okviru rednih podelitev priznanj, ki jih projektom s področja arhitekture in urejanja prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je letošnjo nagrado »Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja« po odločitvi strokovne komisije ZAPS za leto 2021 prejel OPN Občine Ankaran, ki so ga za Občino Ankaran zasnovali v družbi LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o..  Nosilka projekta OPN Občine Ankaran, družba LOCUS d.o.o. in avtorica Maja Šinigoj, univ. dip. inž. arh., je skupaj s soavtorji pripravila občinski prostorski načrt, ki sledi najsodobnejšim smernicam prostorskega načrtovanja, pri tem pa dosledno sledi viziji razvoja Ankarana, ki si ga je Občina Ankaran začrtala kot sodoben, trajnostno naravnan življenjski prostor. 

Zlata komisija za odlično realizacijo na področje prostorskega načrtovanja, ki so jo sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture in krajinske arhitekture, je odločila, da zlati svinčnik 2021 za prostorsko načrtovanje podeli OPN Občine Ankaran in pri tem v svoji utemeljitvi zapisala: 

»Izpeljava procesa priprave in izdelave občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran kaže na vedno večjo kompleksnost in odgovornost prostorskega načrtovanja, ne samo v primeru Ankarana, temveč tudi splošno, tako na lokalni kot na višjih ravneh prostorskega načrtovanja. Kompleksnost projekta se odraža v vključevanju in sodelovanju številnih deležnikov, kot so strokovna in laična javnost, delovne skupine z različnih strokovnih področij, državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter pobudniki občinskih in zasebnih razvojnih projektov, ki v prostoru izražajo svoje legitimne, a morda tudi nasprotujoče si interese. Kakovost nagrajenega projekta se kaže v prostorskem aktu, ki na osnovi jasno zastavljene strategije Občine Ankaran zagotavlja kakovosten prostor sedanjim in naslednjim generacijam, skupne interese vseh deležnikov v prostoru postavi pred zasebne ter na osnovi odgovornega strokovnega dela prostorskega načrtovalca določa strategijo prostorskega razvoja, namensko rabo in prostorske izvedbene pogoje. Odločitve so v kompleksnem procesu priprave načrta podprte s strokovnimi podlagami in transparentnimi postopki. Proces priprave in izdelave občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran ne vsebuje le z zakonom predpisanih elementov, ampak tudi druge vsebine in postopke, ki sta jih Občina in izdelovalec prepoznala kot pomembne za ustreznejše ravnanje v prostoru in kot take za ukrepe, ki »odpirajo prostor za boljši jutri«. Komisija projektu podeljuje "Zlati svinčnik za področje prostorskega načrtovanja" zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj procesa izdelave prostorskega načrta, prepoznavanju prostorskega načrtovanja kot pomembne dejavnosti v javnem interesu ter kakovostnih trajnostih prostorskih in programskih rešitev urejanja Občine Ankaran.«

Ankaranski polotok (foto: Jaka Ivančič)

Občina Ankaran se je izjemno razveselila priznanja ZAPS kot najvišje strokovne organizacije na področju arhitekture in prostorskega načrtovanja. Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je ob tem povedal:

»Ankaranski polotok smo od nekdaj dojemali kot zeleno-moder dragulj narave, mednarodno vpet med dve sodobni mesti in pristanišči. Dragoceni prostor je potreboval premišljeno razvojno načrtovanje in ustrezno zaščito naravnih danosti. V pripravo prostorskega načrta je občina vložila nadpovprečno veliko naporov. Sledili smo vsem zakonskim zahtevam, ob tem pa pri večini korakov naredili še več – vključili smo deležnike, organizirali delavnice, javne posvete, zbore občanov itd. Prisluhnili smo številnim pobudam in na koncu so strokovnjaki prostorskega urejanja pripravili prostorski akt, ki ob možnostih gospodarskega in stanovanjskega razvoja občine skrbi tudi za naravo, morje in predvsem za ljudi. Ankaran se bo razvijal načrtno, premišljeno in predvsem trajnostno. S tako kakovostnim prostorskim načrtovanjem, ki ga je prepoznal tudi ZAPS, začrtujemo vizijo razvoja Ankarana.

A našo razvojno vizijo lahko Ankarančani udejanjamo le kot lokalna skupnost, organizirana v obliki občine, ki na podlagi zakonsko opredeljenih naloga in pristojnost med drugim samostojno načrtuje svoj prostorski razvoj. Kot krajevni skupnosti nam to ni bilo dano. S sprejemom kakovostnih strateških razvojnih načrtov, med katerimi je OPN eden pomembnejših, se izkazuje pravilnost naše referendumske odločitve za samostojno občino. Dokazuje se, da je Občina Ankaran resnično bila potrebna – za ljudi in za ohranjanje narave, kar smo postavili pred interese kapitala. In, seveda, za prihodnje generacije.

Občina Ankaran svoje naloge iz pristojnosti lokalne samouprave opravlja z odliko. Ob prejeti nagradi je prav, da ponovno spomnimo na pogumno odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki ni zgolj sledilo zakonom in ustavi ter ustanovilo četrto istrsko obmorsko občino, temveč je z izkazanim zaupanjem prebivalcem omogočilo trajnostno zaščito našega življenjskega prostora in dragocenih naravnih danosti Ankarana, Valdoltre, Debelega rtiča in Lazareta«.

SZJ 75: Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran prejemnik Zlatega svinčnika s področja prostorskega načrtovanja za leto 2021      

Priloga: OPN Občine Ankaran, Amfora št. 33/2020, december 2020.