Spremenjen prometni režim na križišču Srebrničeve in Frenkove ulice

sprememba promet Frenkova
križišče Frenkova in Srebrničeva ulica (foto: Občina Ankaran)

Julija je bila izvedena sprememba prometne signalizacije na križišču Frenkove in Srebrničeve ulice, po kateri Frenkova ulica ni več prednostna smer glede na povezavo s Srebrničevo ulico.

Preteklo stanje cestno prometne signalizacije, s katero je bil določen prometni režim na križišču Srebrničeva-Frenkova, je bilo neurejeno in neustrezno z vidika tipskih prometnih profilov in urbanističnega tipa cest na območju Občine Ankaran. S ciljem urediti varno vodenje prometnih tokov in s tem tudi urediti področje mirujočega prometa v naselju so strokovne službe Občine Ankaran zagotovile ureditev križišča Srebrničeva-Frenkova. Vzpostavljena je vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija, skladno s področno zakonodajo, s katero so določena jasna pravila odvijanja prometa na predmetnem križišču. Na občino je sicer prispelo že nekaj pobud občanov iz Frenkove in okoliških ulic s prošnjo za ureditev prometa in dviga nivoja prometne varnosti. 

Skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran in Prometnim načrtom Občine Ankaran je Srebrničeva ulica kategorizirana kot krajevna cesta v funkciji tipa povezovalne ceste, medtem ko vse ulice, ki v naselju predstavljajo kategorizirane javne poti, kar velja tudi za Frenkovo ulico, v stičišču s Srebrničevo ulico predstavljajo podrejen tip oz. t.i. dovozne ceste.