Pojdite na vsebino

Za razvoj kulture in zaščito narave je po mnenju ankaranske opozicije škoda občinskega denarja

Parkirna problematika seja marec24
Vodja medobčinskega redarstva MU Istra je predstavil letno poročilo o delu MU Istra. (Foto: Občina Ankaran)

Na sinočnji seji Občinskega sveta Občine Ankaran je bil v drugem branju obravnavan predlog ustanovitve Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran, ki pa ni bil sprejet.

Na sinočnji 13. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so občinski svetniki sprejeli zaključni račun občine za leto 2023, ki izkazuje prihodke na ravni 10,99 milijona evrov in odhodke na ravni 12,28 milijona evrov, primanjkljaj na ravni 1,29 milijona evrov pa je občina pokrila s presežkom iz preteklih let. V drugem branju je bil obravnavan predlog ustanovitve Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran, ki pa ni bil sprejet. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinske uprave Istra za leto 2023 in sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ankaran. 

 Zaključni račun občine za leto 2023

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2023 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 10.989.298,51 evrov ali 97,59 % sprejetega plana proračuna občine. Največji delež v realiziranih prihodkih (53,32 %) predstavljajo davčni prihodki, sledijo nedavčni prihodki (30 %), kapitalski prihodki (10 %) in transferni prihodki (7 %). Celotni prihodki leta 2023 so bili v primerjavi z letom 2022 za približno 59 % višji, pri čemer so bili davčni prihodki v primerjavi z letom 2022 višji za 32 %, nedavčni pa za 45 %. Višji so bili tudi kapitalski in transferni prihodki. Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 12.284.087,08 evrov oziroma 80,82 % sprejetega letnega plana proračuna za 2023. Največji delež odhodkov predstavljajo investicijski odhodki (37,96 %), sledijo tekoči transferi (31,60 %) in tekoči odhodki (27,19 %). Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom so bila pri investicijskih odhodkih. Eden glavnih razlogov za nižjo realizacijo je predvsem posledica določenih nezaključenih in neizvedenih investicij, ki se bodo realizirale v prihodnjih letih, ter načrtov na področju nakupa nepremičnin. V primerjavi s predhodnim letom so bili skupni odhodki v letu 2023 nekoliko nižji, kar velja za tekoče in investicijske odhodke, medtem ko so bili tekoči in investicijski transferi nekoliko višji. Zaključni račun občine za leto 2023 izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.294.788,57 evrov, ki ga je občina pokrivala s presežkom prihodkov iz preteklih let.

Zavrnjen odlok o ustanovitvi javnega zavoda

Svetniki so v drugem branju obravnavali predlog akta o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran (skrajšano: Zavod Ankaran), na katerega Občina Ankaran prenaša izvajanje nekaterih lokalnih javnih služb s področja družbenih dejavnosti. To bo namreč v okviru javnega zavoda, registriranega za opravljanje določenih dejavnosti, veliko bolj racionalno in smotrno. Na javni zavod se prenese izvajanje javnih služb oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, na področju kulture, športa, turizma, ohranjanja narave in upravljanja zavarovanih območij narave, mladinskih dejavnosti in storitev/skrbi za starejše. Sem se umeščajo tudi dejavnosti upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih, kulturnih in turističnih objektov, objektov za mladinske dejavnosti in dejavnosti skrbi za starejše ter vzdrževanja infrastrukture in objektov, namenjenih upravljanju zavarovanih območij v Občini Ankaran ali v njeni lasti. Na javni zavod se prenašajo zaposlitve javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi Občine Ankaran, ki trenutno opravljajo naloge iz področja dejavnosti, ki se prenašajo na javni zavod. Vendar odlok na včerajšnji seji ni bil sprejet.  

Kljub višji veni vrtca ohranjene ugodnosti za občane

Sprejet je bil Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ankaran, ki se niso spreminjale vse od leta 2019. Določitev novih cen izhaja iz elaborata javnega zavoda OŠV Ankaran, ki med razlogi za nujnost izračuna nove ekonomske cene v letu 2024 navaja bistveno povišanje stroškov dela, rast cen življenjskih potrebščin, višje stroške materiala in storitev ter živil glede na zadnjo ekonomsko ceno. Nova cena dnevnega programa v Vrtcu Ankaran bo odslej 680 EUR (doslej 528 EUR) za 1. starostno obdobje (oddelki z otroki od 1. do 3. leta starosti) in 505 EUR (doslej 393 EUR) za 2. starostno obdobje (oddelki z otroki od 3. do 6. leta starosti). Nov predlog predvideva uvedbo progresivnih popustov za zmanjšanje finančnega bremena staršev, ki so občani Ankarana, in sicer višje popuste za nižje dohodkovne razrede ter nižje popuste za višje dohodkovne razrede. Ohranjajo pa se tudi druge ugodnosti za občane: enkratna neprekinjena enomesečna odsotnost otroka v koledarskem letu z obveznostjo 50 % določenega plačila, ugodnost plačila 50 % mesečnega prispevka v primeru začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov ter ugodnost pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v primeru kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. 

Občinski svetniki so obravnavali in sprejeli Sklep o potrditvi Aneksa št. 10 k Pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, sklenjenega med Občino Izola, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Ankaran ter Javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper d.o.o. S sklenitvijo Aneksa št. 10 se podpisnice dogovorijo, da je Občina Ankaran v odstotku 3,01 % solastnica gospodarske javne infrastrukture, ki se daje v najem po Pogodbi in njenih aneksih. Javno podjetje Občini Ankaran od uveljavitve Sklepa neposredno nakazuje najemnino skladno z navedenim odstotkom, pri čemer se za navedeni odstotek zmanjša najemnina, ki jo javno podjetje nakazuje Mestni občini Koper.

Parkiranje na pločnikih je nezakonito

Občinski svetniki so se v nadaljevanju seznanili z Letnim poročilom o delu MU Istra, ki ga je predstavil vodja medobčinskega redarstva MU Istra. V nadaljevanju pa je bila obravnavana problematika mirujočega prometa v zgornjem naselju Ankarana, v okviru katere so svoje stališče do izzivov n rešitev te problematike poleg strokovnih služb občine predstavili tudi vodja Medobčinskega redarstva in predstavnik Policije. Oboji so izpostavili, da je parkiranje na pločnikih nezakonito in prepovedano ter se zavzeli za nujno potrebno vzpostavitev zakonitega stanja, pri čemer se je župan zavzel, da bodo strokovne službe Občine Ankaran tudi v prihodnje v najvišji možni meri s policijo in redarstvom usklajevale zakonske naloge s potrebami občanov.    

 Napačno parkiranje v ulicahPolicisti in medobčinski redarji so med večernim obhodom ugotovili, da je bilo na ankaranskih ulicah veliko napačno parkiranih vozil, a še vedno manj, kot je bilo na voljo prostih parkirnih mest. (Foto: Občina Ankaran)


Ob zaključku seje je župan Gregor Strmčnik izrazil obžalovanje, da občinski svet ni sprejel predlaganega odloka o ustanovitvi javnega zavoda: "Predlog odloka v drugem branju žal ni prejel soglasja. Nesoglasje opozicije razumemo kot preprosto neutemeljeno zaviranje razvoja, kajti ustanovitev javnega zavoda z namenom izvajanja nabora vsebin s področja družbenih dejavnosti in varovanja narave v Občini Ankaran je smiselna, utemeljena in pravilna. Omogoča namreč jasno razmejitev med pristojnostmi občinske uprave, ki pripravlja usmeritve, strateške dokumente in programe dela za različna področja, omogoča financiranje itd. in izvajalci programov, preko te ločitve pa izvajalcem vsebin odpira možnosti za širitev in obogatitev sedanjih programov. Zavod, kot ga poznajo in imajo domala vse občine v Sloveniji, bi imel veliko več možnosti za pridobivanje drugih virov financiranja teh javnih služb, za povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, izmenjavo in prenos dobrih praks v obstoječe ter bodoče programe in aktivnosti, s tem pa izboljšanje kakovosti programov in storitev, ki jih Občina Ankaran nudi občanom. V prihodnje, ko bo do ustanovitve zavoda prišlo tudi v Ankaranu, pa jih bo možno še razširiti in nadgraditi.  Do takrat pa bomo pač primorani živeti z žalostnim dejstvom, ki ga je osvetlila sinočnja razprava, da ankaranske opozicije v bistvu ne moti zavod, temveč jo moti obstoječi obseg izvajanja družbenih dejavnosti. Oziroma, povedano preprosto - za nadaljnji razvoj kulture, programov za mlade in starejše ter predvsem za zaščito in naravovarstvene ukrepe Krajinskega parka Debeli rtič je ankaranski opoziciji škoda občinskega denarja."