Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dop. osnutka OPN

Po junijski javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN) in okoljskega poročila ter njuni predstavitvi na zboru občanov je na Občino Ankaran prispelo 128 pripomb. Z 20. januarjem so objavljena uradna stališča do pripomb, ki jim bosta sledila javna razgrnitev in javna obravnava spremenjenih vsebin dopolnjenega osnutka OPN.

Prejete pripombe je izdelovalec prostorskega akta podjetje LOCUS, d. o. o., podrobno pregledal in nanje odgovoril s strokovnimi utemeljitvami. Stališča do pripomb so zbrana v enotnem dokumentu, ki temelji na strokovnih podlagah in je vključujoč do vseh zainteresiranih javnosti, saj je pripravljavec OPN tudi v tej fazi poskušal prisluhniti vsem konstruktivnim pobudam. 

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavni dopolnjenega osnutka, so v celoti objavljena na tej povezavi.

Dopolnjen osnutek OPN je pripravljen na osnovi upoštevanih pripomb in je skupaj s stališči do pripomb dan v drugo javno razgrnitev, ki poteka od 27. 1. do 27. 2. 2020. 

V sklopu javne razgrnitve bo 30. 1. 2020 ob 18. uri v prostorih OŠV Ankaran potekala druga javna obravnava s predstavitvijo, v okviru katere bodo predstavniki občine, skupaj z izdelovalcem gradiv, podrobneje predstavili spremenjene vsebine v dopolnjenem osnutku OPN ter podali morebitna dodatna pojasnila.