Cilji in potek izdelave CPS

Izdelava Celostne prometne strategije (CPS) poteka v 4 fazah z natančno opredeljenimi aktivnostmi in analizami, na podlagi katerih bo izdelana končna Celostna prometna strategija (CPS) Občine Ankaran. Projekt odlikuje participativni pristop, ki predvideva vključevanje prebivalcev, ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh štirih fazah ter na tak način pomembno prispeva k uspešnemu oblikovanju in udejanjanju prometne strategije.


Cilji CPS:

  • Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja.
  • Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov hoje. 
  • Oblikovanje potencialov za izkoriščanje potencialov kolesarjenja. 
  • Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa. 
  • Sprememba potovalnih navad občanov.Projekt CPS Občine Ankaran med drugim odlikuje participativni pristop, ki predvideva vključevanje prebivalcev, ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh štirih fazah ter na tak način pomembno prispeva k uspešnemu oblikovanju in udejanjanju prometne strategije. Le tovrstno sodelovanje namreč lahko zagotovi celovito razumevanje različnih potreb, prepoznavanje morebitnih konfliktov ter ne nazadnje pridobivanje priložnosti za aktiven prispevek h kakovostnejši strategiji.