Javne razgrnitve

Slovenska prostorska zakonodaja v proces priprave prostorskih aktov umešča element javne razgrnitve. Javne razgrnitve namenjene najširši javnosti, ki se lahko s predlogom bodočega razvoja prostora, zastavljenem v prostorskem aktu, podrobno seznani ter ga s svojimi predlogi oz. pripombami tudi sooblikuje. Gre za pomemben element doseganja transparetnosti in vključenosti v razvoj lokalnega prostora.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je v uporabi od 1. junija 2022, predvideva oziroma opredeljuje javno razgrnitev za strateške in izvedbene prostorske akte ter za lokacijske preveritve. 

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu je potekala oktobra 2022 (Foto: Jaka Ivančič)V času od 3. oktobra do vključno 18. oktobra 2022 bo v prostorih Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2, potekala javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183 za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu.

V času javne razgrnitve lahko podate pripombe na info@obcina-ankaran.si ali v knjigo pripomb v prostorih občine, Regentova 2. 

Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki: 

- Elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo

Grafični del: 

Zapisnik javne predstavitve

Stališča do pripomb

Predstavitev strokovnih podlaga za pripravo OPPN Stanovanjska soseska Ankaran Hrib

Urbanistična zasnova - predlog (vir: Občina Ankaran, Sostudio z.o.o., Locus d.o.o.)4. 10. 2022 je potekala javna predstavitev strokovnih podlag za pripravo OPPN Stanovanjska soseska Ankaran Hrib.  

Strokovne podlage in javna predstavitev:  


Javna objava osnutka občinskega podrobnega načrta (OPPN) Ankaran Hrib 

Območje OPPN Ankaran hrib (avtor: Locus)Območje OPPN Ankaran hrib (vir: Locus, d.o.o.)Občina Ankaran je skladno s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) dne 5. 2. 2024 objavila osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib (v nadaljevanju osnutek OPPN). Postopek priprave OPPN poteka po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

Predstavitev OPPN: OPPN Ankaran hrib - tekstualni del

Grafični prikazi: 

Povzetek za javnost: OPPN Ankaran Hrib - povzetek za javnost.

Spremljajoče gradivo: 

Izjave o morebitnem nasprotju interesov pri pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov: 

Osnutek OPPN je namenjen zgodnji komunikaciji z javnostjo in pridobivanju predlogov in usmeritev na prostorske ureditve, na podlagi katerih bo osnutek smiselno dopolnjen. Prav tako bo dopolnjen tudi s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora. Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen in obravnavan.

V času javne objave je na objavljeni osnutek možno podati predloge in usmeritve, ki jih lahko pošljete do vključno petka, 8. marca 2024, po redni pošti na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ali po elektronski pošti na naslov iztok.mermolja@obcina-ankaran.si.