Priprava občinskega prostorskega načrta

Urejanje prostora je ena izmed izvirnih nalog občine. V skladu z zakonom namreč občina opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov, načrtuje prostorski razvoj ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Pripravljeni osnutek prvega občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran je v fazi celovite presoje vplivov na okolje.

Zakon o načrtovanju prostora določa, da občine pripravljajo dve vrsti prostorskih aktov, in sicer občinski prostorski načrt (OPN) ter občinske podrobne prostorske načrte (OPPN).

OPN določa dolgoročni prostorski razvoj in ima kot tak velik vpliv na življenje ter delovanje občanov. S ciljem izboljšanja kakovosti OPN se zato v njegovo pripravo, poleg strokovnih podlag, usklajevanja varstvenih zahtev in potreb razvoja, zahtev nosilcev urejanja prostora itd., vključuje tudi dialog s ključnimi deležniki in vso zainteresirano javnostjo. Transparenten in vključujoč proces odločevalcem ter pripravljavcem OPN omogoča pravočasno prepoznavanje potreb ključnih deležnikov in občanov. OPN, zasnovan na upoštevanju vrednot, potreb in prioritet deležnikov ter prebivalcev, je bolj sprejemljiv za večji del skupnosti in zato bolj podprt ter bolj izvedljiv v praksi.

Strokovne podlage

Za potrebe priprave osnutka novega Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

Prostorski razvojni scenarij

Prostorski razvojni scenarij je dokument, ki prikaže optimalno prostorsko ureditev občine v prihodnje. Pri pripravi dokumenta smo tako strokovnjaki iz tujine kakor tudi člani projektne skupine poskušali dosledno upoštevati predhodno podane usmeritve oziroma zahteve občanov. Prostorski razvojni scenarij je torej rezultat usmeritev, zapisanih v projektni listini, in dela na treh prostorskih delavnicah ter javnega posveta z dne 22. 11. 2016. Ogled dokumenta …

Strokovne podlage za poselitev

Za opredelitev sistema poselitve in funkcij naselij v omrežju naselij v občini, prav tako pa za potrebe presojanja posameznih razvojnih pobud ter za določitev obsega in podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, so bile pripravljene strokovne podlage s področja poselitve. Na podlagi ustrezne analize in meril se je poselitveni sistem razčlenil na posamezne sklope (naselja, razpršena poselitev, razpršena gradnja, druge oblike poselitve v prostoru občine), vsak od sklopov pa se je v nadaljevanju podrobneje analiziral ter valoriziral. Ogled dokumenta …

Urbanistični načrt

Urbanistični načrt je akt celovitega razmisleka o dolgoročni ureditvi urbane sredine – središčnega naselja. Z urbanističnim načrtom se določijo območja notranjega razvoja, celovite prenove z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo ter območja širitev, nadalje javne površine s prometnimi ureditvami z mirujočim prometom, zelene površine, temeljne urbanistične in arhitektonske usmeritve ter gospodarska javna infrastruktura. Ogled dokumenta …

Krajinska zasnova

Osnovni namen krajinske zasnove Ankarana je enovita in celostna obravnava prostora s poudarjenim turističnim potencialom ter pestro kulturno krajino, ki temelji na prepoznavnosti in dobri ohranjenosti območja. 

Krajinska zasnova je bila pripravljena predvsem zaradi omejitve oziroma preprečevanja nasprotujočih si interesov v zvezi z rabo prostora, zaradi pritiskov za poselitev znotraj območij pestre kulturne krajine z značilnimi kulturnimi terasami, ter zaradi načrtovanih posegov, ki bi lahko pomembno vplivali na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje narave in prepoznavne značilnosti prostora. Ogled dokumenta …