Uradne objave

7. junij 2024

Javna dražba za prodajo nepremičnin v Občini Ankaram

4. junij 2024

Javni razpis: Višji svetovalec m/ž na Oddelku za gospodarske dejavnosti za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

30. maj 2024

Sklep o zaustavitvi javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran

24. maj 2024

Javni natečaj za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, m/ž

23. maj 2024

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

21. maj 2024

Javna razpis prostega delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC II, m/ž

21. maj 2024

Javna razpis prostega delovnega mesta: ČISTILKA II, m/ž (dve prosti delovni mesti)

10. maj 2024 // Rok za oddajo: 30. november 2024

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

9. maj 2024

Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji za glasovanje o treh posvetovalnih referendumih

7. maj 2024

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

23. april 2024

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

12. april 2024

Ponovni razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

12. april 2024

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina

9. april 2024

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2024

2. april 2024

Subvencioniranje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran

22. marec 2024

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

21. marec 2024

Javno naznanilo - predstavitev načrta zaščite in reševanja

23. februar 2024

Javni natečaj za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, m/ž

20. februar 2024

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

12. februar 2024 // Rok za oddajo: 26. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

5. februar 2024

Javna objava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrt (OPPN) Ankaran hrib

1. februar 2024

Javna objava prostega delovnega mesta: ČISTILKA II, m/ž

31. januar 2024

Javni natečaj za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA, m/ž

31. januar 2024

Javna objava prostega delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), m/ž

31. januar 2024

Javna objava prostega delovnega mesta: DELOVODJA V, m/ž

30. januar 2024

Povabilo k oddaji ponudbe za pripravo strategije razvoja turizma destinacije Ankaran do leta 2030

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2024

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov v občini Ankaran za leto 2024

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2024

12. januar 2024 // Rok za oddajo: 2. februar 2024

Javna objava elaborata lokacijske preveritve za parcele št. 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra

18. december 2023

Javna objava prostega delovnega mesta: »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), (m/ž)«

29. november 2023

Poziv za posredovanje podatkov za izračun turistične takse v letnem pavšalnem znesku za leto 2023

10. november 2023

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo objekta št. 19, k.o. Oltra, za izvajanje trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi

8. november 2023

Občina pripravlja nov lokalni energetski koncept

28. september 2023

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Soseska za mlade Dolge njive

22. september 2023

Javni razpis za dodelitev štipendij študentom iz občine Ankaran za študijsko leto 2023/2024

11. september 2023

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POPLAV

7. september 2023

Pridobivanje izredne denarne pomoči kot solidarnostne pomoči v okviru pomoči žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023

4. september 2023

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovna mesta: Občinski redar pripravnik

31. avgust 2023

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo objekta št. 19, k.o. Oltra, za izvajanje trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi

23. avgust 2023

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024

16. avgust 2023

Javni natečaj za uradniško delovno mesto: Podsekretar - vodja Oddelka za okolje in prostor m/ž

1. avgust 2023

Javna objava: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi VII/2 (I) (m/ž)

28. junij 2023 // Rok za oddajo: 5. julij 2023

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ankaran v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska

27. junij 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega v lasti Občine Ankaran

16. junij 2023 // Rok za oddajo: 23. junij 2023

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ankaran v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska

14. junij 2023

Javni razpis za delovno mesto: Višji svetovalec m/ž

7. junij 2023

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž)

29. maj 2023

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

24. maj 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

15. maj 2023

Namera o oddaji površine za opravljanje gostinske dejavnosti ob občinskem prazniku

25. april 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

25. april 2023

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2023/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

18. april 2023

Razpis za delovno mesto poslovni sekretar VII/1 – za administrativne naloge Medobčinske uprave Istre

28. marec 2023 // Rok za oddajo: 12. april 2023

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v občini Ankaran za leto 2023

28. marec 2023 // Rok za oddajo: 12. april 2023

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2023

28. marec 2023 // Rok za oddajo: 12. april 2023

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2023

16. marec 2023

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na ŠRP Sv. Katarina

1. februar 2023

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovna mesta: Vodja Medobčinske notranje revizije v Medobčinski notranji reviziji v Medobčinski upravi Istre

16. januar 2023

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE m/ž

27. december 2022

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovna mesta: Občinski redar pripravnik

1. december 2022

Pravilnik o oddaji družabnega prostora na območju športnorekreacijskega parka Sv. Katarina

16. november 2022

Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

7. november 2022

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za glasovanje o treh zakonodajnih referendumih

28. oktober 2022

Sklep o razdelitvi nerazdeljenih plakatnih prostorov v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2022

28. oktober 2022

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran

21. oktober 2022 // Rok za oddajo: 31. december 2022

Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2022

12. oktober 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

10. oktober 2022

Poziv k sodelovanju na prireditvi »Martinovo v Ankaranu«

10. oktober 2022

Sklep župana o izvedbi pripravljalnih del za razpis projektnega natečaja za pridobitev urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev za oblikovanje območja Ankarana center

10. oktober 2022

Sklep o spremembi Sklepa župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib (EUP AN-04, AN-03, AN-39 in AN-05)

10. oktober 2022

Sklep župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib (EUP AN-04, AN-03, AN-39 in AN-05)

27. september 2022

Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022 (rebalans proračuna občine za leto 2022)

23. september 2022 // Rok za oddajo: 7. oktober 2022

Javni razpis za dodelitev štipendij študentom iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023

22. september 2022

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2022

22. september 2022

Javni natečaj za delovno mesto Inšpektor – za gradbene zadeve

5. september 2022

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve predsednika države v letu 2022

26. avgust 2022

Javni natečaj za delovno mesto Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra

24. avgust 2022 // Rok za oddajo: 9. september 2022

Bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole medie del comune di Ancarano per lanno scolastico 2022/2023

24. avgust 2022 // Rok za oddajo: 9. september 2022

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023

8. avgust 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

12. julij 2022

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina

16. junij 2022

Še je čas za prijavo za delo v Medobčinski upravi Istre

7. junij 2022

Javni natečaj za zasedbo prostih delovnih mest v Medobčinski upravi Istre

27. maj 2022

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

17. maj 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

17. maj 2022

Namera o oddaji površine za opravljanje gostinske dejavnosti ob občinskem prazniku

11. maj 2022

Javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec m/ž

4. april 2022

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v občini Ankaran v letu 2022

4. april 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran v letu 2022

4. april 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v letu 2022 v občini Ankaran

8. marec 2022 // Rok za oddajo: 29. marec 2022

Javni razpis za delovno mesto: strokovni sodelavec VII/2(I) (m/ž)

7. marec 2022

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev v Državni zbor v letu 2022

2. marec 2022

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2022 in delavnica za prijavitelje

6. januar 2022 // Rok za oddajo: 21. januar 2022

Javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec m/ž

3. januar 2022 // Rok za oddajo: 11. januar 2022

Javni natečaj za delovno mesto: Svetovalec za družbene dejavnosti m/ž

10. december 2021 // Rok za oddajo: 24. december 2021

Razpis Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran za delovno mesto Ravnateljice/-a

19. november 2021 // Rok za oddajo: 20. december 2021

Javni razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali

29. september 2021 // Rok za oddajo: 11. oktober 2021

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovni mesti: Inšpektor - za gradbene zadeve in Občinski redar - pripravnik

19. avgust 2021

Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (II) -Vodja režijskega obrata

5. julij 2021 // Rok za oddajo: 17. julij 2021

Javni razpis za delovno mesto: Čistilka II

1. julij 2021

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

11. junij 2021

Referendumska kampanja za glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – uporaba plakatnih mest

3. junij 2021

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell'lstria«

10. maj 2021 // Rok za oddajo: 24. maj 2021

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2021 in delavnica za prijavitelje

22. april 2021 // Rok za oddajo: 6. maj 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev s področja družbenih dejavnosti v letu 2021 v občini Ankaran

25. marec 2021

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja oddelka za okolje in prostor

24. marec 2021

Javni poziv za oddajo kandidature za svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD)

9. februar 2021 // Rok za oddajo: 23. februar 2021

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

8. december 2020 // Rok za oddajo: 22. december 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja oddelka za okolje in prostor

1. december 2020

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

16. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

16. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

12. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

5. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

23. september 2020 // Rok za oddajo: 9. oktober 2020

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2020

11. avgust 2020

Javni razpis za delovno mesto Računovodja II

11. avgust 2020

Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (I)

9. julij 2020

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

2. julij 2020

Razpis za priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča - Concorso per il riconoscimento e il premio intitolato a Alojz Kocjančič

15. junij 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

15. junij 2020

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: Direktor JSS MOK

28. maj 2020

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2020

4. maj 2020

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

29. april 2020

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

21. april 2020

Javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - sprememba roka za prijavo

14. april 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

18. marec 2020

Prepoved kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

24. februar 2020 // Rok za oddajo: 9. marec 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

24. februar 2020

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec V

27. januar 2020

Druga javna razgrnitvi in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: DIREKTOR JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

17. januar 2020 // Rok za oddajo: 25. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR - VODJA KABINETA ŽUPANA m/ž

20. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

19. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec

12. november 2019

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

11. november 2019 // Rok za oddajo: 10. december 2019

Javni natečaj za oblikovanje logotipa Love Istria

9. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - »Rekonstrukcija Vinogradniške poti«

7. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - parkirišče Bevkova

25. september 2019

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije

17. junij 2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

17. junij 2019 // Rok za oddajo: 25. junij 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja režijskega obrata

10. junij 2019

Javno naznanilo: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI NAČRT OBČINE ANKARAN

10. junij 2019

Avviso pubblico: PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO E DEL RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec v oddelku za družbene dejavnosti

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 23. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Čistilka II

29. marec 2019

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POKOPALIŠČE ANKARAN

26. marec 2019

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

25. marec 2019

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 – uporaba plakatnih mest

22. marec 2019 // Rok za oddajo: 30. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za turizem

14. marec 2019 // Rok za oddajo: 22. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

6. februar 2019 // Rok za oddajo: 6. marec 2019

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019

18. september 2018 // Rok za oddajo: 26. oktober 2018

Lokalne volitve v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

27. julij 2018

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, podpredsednikov ter članov Volilne in Posebne volilne komisije Občine Ankaran

9. julij 2018

Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2(2)

4. maj 2018

Soglasje k nameri, da se mandraču Valdoltra ter območju pomola sv. Katarine razširi namembnost z javnim prometom, v katerem se izvaja prevoz potnikov

4. maj 2018

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

3. maj 2018

Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina, naročilo male vrednosti

17. april 2018

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, javno naročilo

11. april 2018

Drugi tir, ponovitev referenduma – uporaba plakatnih mest

1. marec 2018

Javna predstavitev osnutka Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič

23. februar 2018

Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano

1. februar 2018

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2018

4. januar 2018

Javni razpis za društva – Sklep o podaljšanju roka za oddajo zahtevkov

15. november 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

9. november 2017

Občina Ankaran za zaščito svojega okolja in slovenskega morja vložila drugo tožbo proti italijanski državi

18. oktober 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč

19. september 2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

13. september 2017

Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

11. avgust 2017

Drugi tir – uporaba plakatnih mest

6. junij 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

5. junij 2017

Počitniško varstvo 2017

30. maj 2017

Javni naročili – gradbena dela, dobava opreme in obnova objekta

23. maj 2017

Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

16. maj 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

20. april 2017

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

24. marec 2017

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

28. februar 2017

Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

7. november 2016

V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

5. avgust 2016

Prosta delovna mesta in zaposlitve

28. julij 2016

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

14. junij 2016

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

14. junij 2016

Razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

2. junij 2016

Javno naročilo za dobavitelja živil za gostinske obrate na plažah

1. junij 2016

Občina Ankaran in Mestna občina Koper s sporazumom uredili lastništvo nepremičnin v katasterskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran

27. januar 2016

Začasno financirane Občine Ankaran v obdobju od 1 . 1. do 31. 3. 2016

6. januar 2016

Informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles

1. december 2015

Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji

11. november 2015

Oblikovanje participatornega proračuna Občine Ankaran za leto 2016

14. avgust 2015

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015

19. junij 2015

Javno zbiranje ponudb za najem gostišča

9. junij 2015

Poslovnik o delu Občinskega sveta

10. april 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

8. april 2015

Sodelovanje v stalnih delovnih telesih

7. april 2015

Statut Občine Ankaran